Ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód

Postępowanie rozwodowe jest postępowaniem cywilnym, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z brzmieniem ustawy od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł.

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (tj. 600,00 zł) połowę wpisu, czyli 300,00 zł.

Należy pamiętać, że sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji.

Obok opłaty stałej strona będzie musiała się również liczyć z kosztami postępowania bezpośrednio po zapadnięciu wyroku. Generalną zasadą jest to, iż koszty sądowe ponosi strona przegrywająca a więc wyłącznie winna rozkładu małżeństwa.

Ile kosztuje rozwód

Opłaty od pozwu o rozwód przedstawiają się następująco:

- koszty złożenia pozwu rozwodowego z żądaniem ustalenia winy > 600 zł

- koszty złożenia pozwu rozwodowego na zgodny wniosek stron > 300 zł

- koszty złożenia pozwu rozwodowego bez orzekania o winie > 300 zł

Zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach o rozwód.

Jeżeli powód a więc strona wnosząca pozew rozwodowy nie będzie w stanie uiścić opłaty za złożenie pozwu ( 600zł ) bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny wówczas można zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć wypełniony formularz o stanie rodzinnym i majątkowym.

Sąd przed którym ma się toczyć postępowanie w sprawie o rozwód może zwolnić z kosztów postępowania w całości, w części lub zwolnić tylko z wpisu stałego.

Ile kosztuje rozwód

  rozwod 
Detoks Alkoholowy Detoks narkotykowy Alkoholizm Osuszanie